Goed bestuur (corporate governance)

Openheid en transparantie zijn belangrijke waarden voor de RET. De RET is geen beursgenoteerde onderneming en is vanuit die hoedanigheid niet verplicht om de Nederlandse beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en de bijbehorende ‘best practice’ bepalingen toe te passen. Wel wensen wij zoveel mogelijk te voldoen aan de Nederlandse corporate governance code (de Code). In de reglementen van de Raad van Commissarissen en haar commissie is de Code grotendeels verwerkt en voor zover niet toegepast, leggen we uit waarom. Een aantal principes en best practice-bepalingen zijn door de structuur van de RET niet van toepassing. De RET heeft de naleving van de Code besproken met de auditcommissie en rapporteert separaat aan de aandeelhouder.

Structuur van de onderneming

RET N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De vennootschap wordt bestuurd door de directie, waarvan er één statutair directeur is. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en wordt in zijn werk terzijde gestaan door de auditcommissie. De directie en de Raad van Commissarissen inclusief zijn commissie zijn onafhankelijk van elkaar. Zie het verslag van de Raad van Commissarissen voor een samenvatting van de activiteiten van de Raad van Commissarissen en zijn commissie in 2014.

De enige aandeelhouder van de RET is de gemeente Rotterdam. De aandeelhoudersrol wordt vervuld door de wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport van de gemeente Rotterdam.

Corporate governance-structuur

De directie is verantwoordelijk voor het besturen van de onderneming op een transparante wijze. De directie en de Raad van Commissarissen hebben de continuïteit van de onderneming als gemeenschappelijk belang. De directie stelt de visie en de daaruit voortkomende missie, strategie en doelstellingen vast. De belangen van de vennootschap staan voor de directie altijd voorop. De directie verschaft tijdig de informatie aan de Raad van Commissarissen die nodig is om zijn taak goed uit te oefenen. De Raad van Commissarissen en zijn individuele leden zijn in staat om alle informatie te verkrijgen die nodig is om als toezichthoudend orgaan te functioneren. De directie rapporteert over ontwikkelingen op alle gebieden aan de Raad van Commissarissen en zijn commissie.

De aandeelhouder benoemt de externe accountant. Deze brengt minimaal eenmaal per jaar een accountantsverslag en de ‘management letter’ uit aan de directie, de auditcommissie en de Raad van Commissarissen. De externe accountant woont alle vergaderingen van de auditcommissie bij en de externe accountant woont de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin zijn verslag over de controle van de jaarrekening wordt besproken en waarin de vaststelling van de jaarrekening wordt behandeld.

Interne beheersingsstructuur

De accountant heeft de ‘management letter’ naar aanleiding van zijn onderzoek naar de processen die van belang zijn voor het jaarrekeningtraject gepresenteerd aan de directie, de auditcommissie en Raad van Commissarissen. Uit dit rapport blijkt dat de interne beheersomgeving van de RET voldoende basis vormt voor risicomanagement, informatiesysteem & communicatie, activiteiten en monitoring. Er is een groot aantal initiatieven gestart ter verbetering van de interne beheersing. Het betreffen omvangrijke projecten om efficiënter in control te komen. Tevens wordt de IT-omgeving verbeterd binnen deze initiatieven.

De RET heeft een klokkenluidersregeling en een gedragscode. De klokkenluidersregeling is verankerd in de cao en de gedragscode is beschikbaar voor het RET-personeel. Met behulp van deze regelingen en de interne handhaving heeft de directie een transparant kader geschetst voor gewenste integriteit en openheid binnen de organisatie.

Gedurende 2014 zijn er geen significante tekortkomingen geconstateerd in de interne beheersingsstructuur en de interne beheersingsystemen hebben naar behoren gewerkt. De interne beheersingssystemen geven een redelijke mate van zekerheid dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.

In Control Statement Project Governance

De directie is verantwoordelijk voor het inrichten, handhaven en monitoren van een adequate project governance. Om ten aanzien van de totale onderhanden projectenportefeuille in control te blijven is de RET doorgegaan op de ingeslagen weg. De volgende maatregelen zijn daartoe genomen:

 1. Maandelijkse reviews vinden plaats op ieder afzonderlijk project. Tijdens die reviews wordt specifiek gelet op eventuele risico’s in termen van geld, doorlooptijd en scope. Projecten die mogelijk tot een risico zouden kunnen leiden, zijn hiermee vroegtijdig in beeld;
 2. Ieder project bevat duidelijke meetpunten en is voorzien van een planning. De totale verzameling projecten (portfolio) wordt bestuurd overeenkomstig de Prince2 methodiek, via decentrale platforms en een centraal platform;
 3. Naast de maandelijkse reviews wordt er inzake de deelportfolio’s maandelijks gesproken over eventuele verbeteringen in de manier waarop een projectresultaat bereikt wordt. Deze methodiek heeft inmiddels positieve effecten opgeleverd;
 4. De geleerde lessen worden centraal bewaakt in registers. Aan de hand van die registers trekken wij lering en passen we geleerde lessen toe in nieuwe projecten;
 5. Met behulp van een ketenrapportage die wordt opgesteld voor de meerderheid van de projecten, is vroegtijdig inzicht en besturing verkregen over toekomstige oplevering en de financiële afsluiting van projecten. Hiermee is de nadrukkelijke samenwerking tussen financiën en projectrealisatie geborgd.

Uit hoofde van projectbeheersing is Prince2 als projectmethodiek aangenomen en wordt sinds 2011 toegepast op alle projecten die sindsdien worden opgestart. Alle betrokkenen (projectmanagers, medewerkers) hebben een opleiding gekregen in deze methodiek. Een nieuw project mag alleen worden geleid door een projectmanager die minimaal Prince2 Foundation is gecertificeerd. Daarnaast zijn templates en procedures ontwikkeld die (verplicht) in alle projecten moeten worden toegepast. Om vast te stellen dat dit volledig en RET-breed geïmplementeerd is en nageleefd wordt, is in de zomer van 2014 wederom een audit uitgevoerd door een geaccrediteerd Prince2 auditor. Hieruit is bevestigd dat de RET de projectmethodiek daadwerkelijk geïmplementeerd en geborgd heeft. Ook in 2015 wordt dit geauditeerd.

Voor de projectbesturing is een ‘governance’ model in werking. Dit model zorgt dat op directieniveau volledige informatie beschikbaar is ten aanzien van de totale projectportefeuille over risico’s, voortgang en de bijdrage die projecten leveren aan de organisatiedoelstellingen.

Onder verwijzing naar best-practicebepaling II.1.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s, is de directie er naar beste weten van overtuigd dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van projecten een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving ten aanzien van projecten geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van projecten in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt.

Balansontwikkelingen

Het aantal projecten en de omvang hiervan is verder toegenomen in 2014, voornamelijk door het besluit van onze opdrachtgever om extra onderhoud en renovatie op zowel infrastructuur als voertuigen uit te voeren. Hiernaast zijn investeringen gedaan ter voorbereiding van de exploitatie van de Hoekse Lijn.

De toename van de projecten heeft gezorgd voor een afname van het werkkapitaal. Ondanks deze afname van het werkkapitaal is er sprake van een positieve kasstroom uit operationele activiteiten resulterend in een positief effect op de liquiditeit van RET N.V. De solvabiliteit laat een verdere stijging zien, wat past binnen de gemaakte financieringsafspraken met de gemeente Rotterdam.

Resultaat 2014

We hebben het jaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 9,8 miljoen. Dit is boven het begrote resultaat van € 5 miljoen. Ondanks een afname van het aantal dienstregelinguren is er sprake van een groei in aantal instappers en reizigerskilometers. Samen met een afname van het zwartrijderspercentage heeft dit geleid tot een structurele verhoging van de kaartopbrengsten.

De effecten van eerder ingezette verbeteracties uit het bedrijfsplan hebben de operationele kosten verlaagd.

Ondanks dat aan het einde van 2014 aan de punctualiteitstargets van de Bus is voldaan, wordt voor de resterende concessieperiode nog een verlies verwacht. Voor dit verwachte verlies is in 2014 een eenmalige last in het resultaat opgenomen. Enerzijds heeft een bijzondere waardevermindering op het rollend materieel plaatsgevonden tot aan de taxatiewaarde, hiernaast is een voorziening voor de omvang van het verlieslatend contract gevormd. Het verlies komt ten laste van het eigen vermogen van RET Bus B.V. zelf.

De rentebaten en – lasten  waren hoger dan gepland. Per saldo heeft dit geleid tot een resultaat dat beter was dan verwacht.

Vooruitblik 2015

Het jaar zal in het teken staan van de uitvoering van ons bedrijfsplan door efficiënter te werken en te werken aan het verhogen van de bedrijfsopbrengsten. Daarnaast voeren wij de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord uit. Het voorbereiden van de railbieding vraagt in 2015 veel capaciteit van de RET.

Het verhogen van de duurzame inzetbaarheid is een van de grootste uitdagingen voor 2015.  Er worden geen grote veranderingen in het personeelsbestand verwacht.

Investeringen in 2015 hebben met name betrekking op het onderhoud van infrastructuur en voertuigen. In 2015 wordt verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van financiering, afhankelijk van de ontwikkeling van de liquiditeitsbehoefte.

De RET is alleen of samen met andere partijen, zoals de metropoolregio MRDH (voorheen stadsregio), actief betrokken bij of initiatiefnemer van een aantal onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dat betreft o.a. de capaciteitsvergroting van RandstadRail en algemene capaciteitsvergroting van de bestaande metro, experimenten met hybride bussen en waterstofbussen en nieuwe betaalsystemen als opvolger van de OV- chipkaart

Binnen de vennootschap zijn verder geen activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling te verwachten in 2015.

Risico's

In de management controlcyclus binnen de RET zijn de strategische risico’s geïnventariseerd, geëvalueerd en waar nodig door beheersmaatregelen beperkt. In de operationele uitvoering en in de uitvoering van projecten zijn zekerheden ingebouwd om de uitvoering van het openbaar vervoer te waarborgen. Door middel van zowel interne als externe audits is de mate van interne beheersing getoetst.

Met betrekking tot de busconcessie zien wij als belangrijkste risico’s het niet behalen van de productiviteitsnormen en de stiptheidseisen vanuit de opdrachtgever. Het niet voldoen aan de stiptheidseisen kan leiden tot het opleggen van boetes, die de winstgevendheid in gevaar kunnen brengen.

Duurzame inzetbaarheid is van groot belang voor de RET. Met de vergrijzing binnen de RET en de verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd moeten we hier voortdurend aandacht voor hebben. Ons uitgangspunt is om medewerkers zo lang mogelijk vitaal en dus inzetbaar te houden. We zien dat veel medewerkers de komende jaren zullen uitstromen dus is het belangrijk dat we voldoende nieuw personeel binnen halen. De verwachting is dat met name het werven van technisch personeel een uitdaging zal zijn. Een andere uitdaging is het borgen van de kennis van de huidige medewerkers die zullen uitstromen.

Een belangrijk risico waar de RET mee te maken krijgt zijn verdere bezuinigingen die vanuit de opdrachtgever worden opgelegd. De mate van kwaliteit van de infrastructuur is rechtevenredig afhankelijk van de hoogte van de exploitatiebijdragen. Het risico bestaat dat door bezuinigingen de kwaliteit van de infrastructuur afneemt en verstoringen toenemen.

De opbrengsten zijn afhankelijk van overheidsbijdragen en kaartopbrengsten. Beiden kunnen worden beïnvloed door politieke keuzes. Deze politieke keuzes kunnen impact hebben op de opbrengsten van RET.

De overige (financiële) risico’s worden in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening toegelicht.

Taakverdeling directie

Algemeen directeur

 • Directiewoordvoering
 • Communicatie
 • Regie & Ontwikkeling
 • Personeel & Organisatie

Directeur Exploitatie

 • Rail
 • Bus
 • Fast Ferry
 • Veiligheid
 • Bedrijfsbureau Exploitatie
 • Marketing Verkoop & Services
 • Centrale Verkeersleiding

Directeur Financiën

 • Concern Control
 • ICT
 • Concern Administratie
 • Business & Project Control
 • Inkoop & Contractmanagement

Directeur Techniek

 • Vlootservices
 • Vlootmanagement
 • Infraservices
 • Inframanagement
 • Ingenieursbureau
 • Logistiek

Personalia directie

P.G. Peters (1951)

Algemeen/statutair directeur

Pedro Peters is sinds 2005 algemeen/statutair directeur van de RET. Naast de algehele leiding heeft hij de verantwoordelijkheid voor de stafafdelingen Regie & Ontwikkeling, Personeel & Organisatie, Communicatie en Directiewoordvoering.

Pedro Peters werkte bij verschillende organisaties als directeur, waaronder de Dienst Milieu en Beheer van de gemeente Leiden, de gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden Gevulei en het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht. Hij vervult bij diverse organisaties een bestuursfunctie.

Aandachtsgebieden

directiewoordvoering, communicatie, regie & ontwikkeling, personeel & organisatie, risk- en veiligheidsmanagement.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Meerlanden N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Reisinformatiegroep 9292OV
 • Lid Raad van Commissarissen Rotterdamse Mobiliteits Centrale B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Trans Link Systems B.V.

J.P.M. Bakker (1961)

Directeur Exploitatie

Joop Bakker werd in 2007 benoemd tot directeur Middelen. In september 2009 werd hij directeur Exploitatie. Onder zijn aandachtsgebieden vallen de afdelingen Rail (Tram en Metro), Fast Ferry, Veiligheid, Bedrijfsbureau Exploitatie, Centrale Verkeersleiding en Marketing, Verkoop en Services. Sinds 2012 is hij ook directeur van RET Bus B.V.

Voorafgaand aan de RET heeft hij leidinggevende functies gehad bij vervoerbedrijven Connexion en NZH.

Aandachtsgebieden

tram, bus, metro, veiligheid, bedrijfsbureau exploitatie, centrale verkeersleiding, marketing, verkoop en services.

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen Rotterdamse Mobiliteits Centrale B.V.
 • Lid Raad van Toezicht SKO Westfriesland

F.H. Hoevenaars (1966)

Financieel directeur

Frank Hoevenaars is met ingang van 1 oktober 2014 financieel directeur van de RET. Daarvoor was hij als director projectcontrol de afgelopen vier jaar werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam en verantwoordelijk voor de financiën, planning en risicomanagement van de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Voor het Havenbedrijf Rotterdam vervulde hij diverse financiële managementfuncties bij AVR/van Gansewinkel en KPN en was hij openbaar accountant bij PWC.

Aandachtsgebieden

concern control, ICT, concern administratie, business & project control, Inkoop & contractmanagement

P.J.A. Lorist (1965)

Directeur Techniek

Paul Lorist is sinds 2011 directeur Techniek en belast met het beheer van de metro- en traminfrastructuur en de RET-vloot. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de prestatieafspraken tussen de stadsregio Rotterdam en de RET exploitatie. Hij geeft leiding aan de afdelingen Vlootservices, Vlootmanagement, Infraservices, Inframanagement en het Ingenieursbureau.

Voordat hij toetrad tot de directie van de RET, deed hij 20 jaar ervaring op met beheer, coördinatie en onderhoud van materieel bij de Koninklijke Landmacht en het Ministerie van Defensie.

Aandachtsgebieden

onderhoud materieel, onderhoud infrastructuur, beheer & ontwikkeling

Nevenfuncties

 • Commissielid Overleg Orgaan Employer Support Reservisten

De statutaire directie van de vennootschap bestaat uit één mannelijk persoon en het directieteam bestaat voor 100 procent uit mannen. Bij de RET staan kwaliteit en diversiteit van de directie voorop. In het directieteam is diversiteit in leeftijdsopbouw en achtergrond. Bij de invulling van de positie van de financieel directeur in 2014 is zorgvuldig gekeken naar het gewenste profiel van de nieuwe financieel directeur. Hierbij is de gewenste evenwichtige verdeling meegewogen. Ondank dat op dit moment het directieteam nog voor 100 procent uit mannen bestaat, blijft het streven om aan de doelstellingen van de Wet bestuur & toezicht te voldoen.

Juridische structuur RET N.V.

RET-Juridische-Structuur-Organogram

Verslag van de Raad van Commissarissen

Aanbieding

Hierbij bieden wij het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) over het jaar 2014 aan. Wij hebben de jaarrekening van RET N.V. over het boekjaar 2014 besproken en goedgekeurd. Tevens is de jaarrekening door onze externe accountant PWC gecontroleerd en deze heeft hierbij een goedkeurende controleverklaring afgegeven.
Wij adviseren de aandeelhouder de jaarrekening 2014, zoals door de directie is opgesteld, vast te stellen en de directie van de RET décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur. En wij vragen de aandeelhouder om décharge voor het toezicht door de RvC.
Zoals vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst en nadien aangevuld in het zogeheten Hoofdlijnenakkoord, zal de solvabiliteit van RET N.V. in de komende jaren op basis van de resultaten gefaseerd worden verhoogd. Teneinde hieraan te kunnen voldoen adviseert de RvC, in overeenstemming met afspraken met de aandeelhouder, de winst over 2014 toe te voegen aan het eigen vermogen.

Belangrijke ontwikkelingen in 2014

Naast uiteraard de begroting en de jaarrekening, alsmede de kwartaalrapportages, waren de belangrijkste dossiers die de Raad dit jaar besproken heeft; de inbesteding van de Rail-concessie voor de periode 2016-2026, de situatie bij de Bus B.V. (in het bijzonder de punctualiteit), het aanhoudend hoge ziekteverzuim bij RET en de wijziging van de governance bij TLS.

De inbesteding van de nieuwe Railconcessie is drie keer uitgebreid in de Raad besproken. Daarbij zijn zowel de formeel juridische aspecten aan de orde geweest, zoals de statuten wijziging in verband met vereiste zeggenschap door de opdrachtgever. Maar ook zijn de inhoudelijke wensen van de stadsregio, zoals die tot uiting komen in het concept Programma van Eisen, besproken. Het toekomstige financiële model en het risicoprofiel van de uit te brengen meerjarige bieding zijn eveneens besproken. De voorzitter van de RvC heeft de (voorlopige) bevindingen van de Raad in dit opzicht ook gedeeld met de aandeelhouder.

Een tweede dossier dat regelmatig in de Raad besproken wordt, betreft de uitvoering van de nieuwe busconcessie. Naast de periodieke kwartaalrapportages, heeft de Raad zich in persoon twee keer laten informeren door de directeur van de Bus B.V. Daarbij kwamen naast, de performance op zich, het ziekteverzuim en de kwestie van de referentiesheets aan de orde. De hoge boetes als gevolg van de stringente uitvals- en stiptheideisen van de busconcessie vormden een apart aandachtspunt voor de Raad. Het maatregelenpakket van de taskforce Bus om in de komende jaren de resultaten te verbeteren, is uitgebreid met de directeur van de Bus BV doorgenomen. Op verzoek van de Raad is tevens een evaluatie opgesteld van de bieding voor de busconcessie.

Bedrijfsbreed bij RET is sprake van een hoog ziekteverzuim. Hoe dat ontstaan is en welke maatregelen de directie genomen heeft om met name het langdurig verzuim terug te dringen, is regelmatig in de Raad besproken.

De voorgenomen wijzigingen in de governance van TLS komen periodiek in de Raad aan de orde. De Raad steunt daarbij de lijn van de directie, om de huidige aandeelhouders (waaronder de RET) uit te laten kopen en een nieuwe coöperatie op te richten, waarin alle vervoerbedrijven deelnemen.

Andere onderwerpen die in de RvC aan de orde zijn geweest, betreffen onder andere voortgang bij de realisatie van het Businessplan, de aanvullende afspraken van de CFO met de stadsregio over de invulling van de bezuinigingstaakstelling (de zogeheten Roadmap). Tevens heeft de Raad zich laten informeren door de betrokken managers over de wijzigingen in de P&O-organisatie van het bedrijf en de activiteiten van de afdeling Marketing, Verkoop en Services. De toekomstige ontwikkelingen met betrekking de OV-chipkaart en andere betaalmogelijkheden in het OV zijn daarbij toegelicht.

De RvC wil graag zijn waardering uitspreken over de inzet van het RET-personeel, dat zich het afgelopen jaar enorm heeft ingespannen om de dienstverlening aan de reizigers verder te verbeteren. Zoals blijkt uit de OV-klantenbarometer en de Aardig Onderweg Index, krijgen alle bedrijfsonderdelen daarvoor jaarlijks steeds hogere rapportcijfers.

Ten slotte spreekt de RvC zijn waardering en dank uit aan de directie voor haar functioneren en haar bijdrage aan het resultaat van de onderneming.

Corporate Governance Structuur

De directie en de RvC voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Corporate Governance Code (Code). De RvC past de Code zoveel mogelijk toe en rapporteert samen met de directie over de naleving van de Code aan de aandeelhouder.

De RvC houdt conform de Code toezicht op het beleid van de directie en opereert onafhankelijk van de bestuurder en de aandeelhouder. In het verslagjaar hebben geen relevante wijzigingen plaatsgevonden in de corporate governance-structuur.

De RvC heeft zoals elk jaar haar eigen functioneren over het jaar 2014 geëvalueerd. De RvC meent dat  zij goed in staat is geweest op kritische wijze haar toezichthoudende verantwoordelijkheid waar te maken, en heeft de nodige acties uitgezet  om tijdig tot adequate invulling van de in 2015 verschijnende vacatures in de RvC te komen.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De samenstelling van de RvC is in 2014 niet veranderd. Wel is in 2014, met het oog op twee vacatures die in 2015 gaan ontstaan, die van de voorzitter van de Raad en die van de financieel expert, op basis van de bestaande functieprofielen een wervingsprocedure gestart. Daarbij laat de Raad zich assisteren door een extern bureau. Gezien de huidige samenstelling van de Raad is daarbij uitgangspunt dat er tenminste één vrouw in de nieuwe Raad komt.

Op voordracht van de Raad heeft de Algemene Vergadering van de RET drie commissarissen in november herbenoemd. De heer P. Smits (voorzitter) voor een derde periode tot oktober 2015, zodat hij de bieding van de nieuwe Railconcessie kan afronden, de heer B. Keijts voor een tweede periode tot januari 2019 en de heer Van der Chijs voor tweede periode tot 1 februari 2016.

De RvC bestaat uit enkel heren, allen met de Nederlandse nationaliteit. Het streven blijft erop gericht om tot een evenwichtige samenstelling van de Raad te komen, qua leeftijd, kennis, kwaliteiten en geslacht. Voor de toekomstige vacature van de heer Keuzenkamp heeft de Raad dan ook een vrouw voorgedragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal 12 jaar aanblijven vanaf de datum van hun eerste benoeming. Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals opgenomen in de profielschets. De profielschets is beschikbaar op de website www.ret.nl.

Ir. P. Smits, voorzitter (1946)

Commissaris sinds:
21 februari 2007
Huidige zittingstermijn:
2011-2015

Nevenfuncties

Professioneel

 • Voorzitter van de AVRO
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Deerns N.V.
 • Lid Raad van Commissarissen De Oude Stad B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Byelex B.V.

Maatschappelijk

 • Voorzitter Bestuur Stichting het Kunkels Orgel

 

Mr. V. van der Chijs (1960)

Commissaris sinds:
1 februari 2011
Huidige zittingstermijn:
2011-2015

Hoofdfunctie

Voorzitter College van Bestuur van de TU Twente

Nevenfuncties

 • Lid European Consortium of Innovative Universities
 • Lid VSNU SPO
 • Lid Dagelijks Bestuur 3TU.Federatie
 • Lid Dagelijks Bestuur Twente Board
 • Lid Raad van Toezicht Kennisland
 • Lid Dutch Creative Counsel
 • Lid Raad van Advies Van Berlo Industries
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 • Lid Raad van Commissarissen Deerns N.V.

 

Ir. L.H. Keijts (1952)

Commissaris sinds:
1 februari 2011
Huidige zittingstermijn:
2011-2015

Hoofdfunctie

Voorzitter Raad van Bestuur van Portaal

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Aedes
 • Lid Bestuur Stichting Aandelen Kantoor – Ballast Nedam
 • Lid Stuurgroep van het opdrachtgeversforum in de bouw
 • Lid Audit Committee Ministerie van OCW

 

Prof. dr. H.A. Keuzenkamp, vice-voorzitter (1961)

Commissaris sinds:
1 oktober 2003
Huidige zittingstermijn:
2011-2015

Hoofdfunctie

Lid Raad van Bestuur Westfriesgasthuis

Nevenfuncties

 • Lid Adviescommissie Zorginstituut Nederland
 • Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
 • Lid Raad van Advies DBC Onderhoud
 • Lid Raad van Advies SEO

 

K. Voormeulen (1949)

Commissaris sinds:
1 mei 2013
Huidige zittingstermijn:
2013-2017

Hoofdfunctie

Directeur/Eigenaar CMM B.V.

Nevenfuncties

 • Lid raad van commissarissen GDF/Suez Electrabel
 • Voorzitter voetbalvereniging KRSV Vredenburch (Rijswijk)

 

 

Vergaderingen en overige bijeenkomsten

De Raad van Commissarissen is in 2014 vijf keer voor een reguliere vergadering bijeen gekomen.

Auditcommissie

De auditcommissie heeft als taak de RvC bij te staan in zijn controlerende taak en toezichthoudende rol. De auditcommissie selecteert en begeleidt de interne en externe accountants. Daarnaast heeft de commissie een toezichthoudende rol inzake de integriteit van de interne en externe financiële rapportages van de vennootschap, de financiering, het beheersen van bedrijfsrisico’s, het planning- en controlesysteem en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie.

De commissie adviseert de RvC over deze onderwerpen en bespreekt de naleving van de Code. Het reglement van de commissie voldoet aan de vereisten die de Code daaraan stelt en is beschikbaar op de website www.ret.nl.

De auditcommissie heeft, mede ter voorbereiding van de kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening in de RvC, vier keer vergaderd. De commissie bestaat uit de heer Keuzenkamp, voorzitter, en de heer Van der Chijs. In het verslagjaar heeft op aanbeveling van de accountant voor het eerst een interim controle en een hard closure op grond van de half jaar cijfers plaatsgevonden.

Risicobeheersings- en controlesystemen

De auditcommissie vergadert met de financieel directeur en de concern controller over de kwartaalrapportages en de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Bij de vergaderingen is ook de externe accountant aanwezig. Eenmaal per jaar voegt de internal auditor zich bij de vergadering. Ook zijn de management letter en het accountantsverslag van de externe accountant besproken. Naar aanleiding van de verbeteringen in de project-beheersing, het verder implementeren van de Prince2 methodiek op de projecten en de bevindingen van de externe accountant, kan de RvC concluderen dat het interne risicobeheersings- en controlesysteem van de RET op een goed niveau functioneert.

Beloningsbeleid

De statutair directeur wordt beloond met een vaste en een variabele beloning. De variabele beloning bedraagt maximaal 15 procent van het vaste salaris en is gebaseerd op een aantal prestatiecriteria. De prestatiecriteria en de uiteindelijke hoogte van de variabele beloning worden voor het boekjaar besproken en goedgekeurd door de RvC en vervolgens vastgesteld door de aandeelhouder. De prestatiecriteria die voor 2014 zijn vastgesteld hebben onder andere een relatie met de strategische lange termijn doelstellingen van de RET. De directie heeft een regulier arbeidscontract en valt daarmee onder de reguliere cao wat betreft de ontslagvergoeding en andere regelingen.

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

De RvC heeft in februari zijn jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. Ondermeer is besproken over het functioneren van de Raad en de komende vacatures in de Raad. Meer in het bijzonder ging het daarbij om  de vraag in hoeverre de samenstelling van de RvC in voldoende mate de belangrijkste kennis- en ervaringsgebieden afdekt.

De RvC heeft tevens geconstateerd dat de informatievoorziening vanuit de directie adequaat is, en dat hij – dankzij een goed functionerende auditcommissie en de uitgebreide kwartaal-rapportages-  in staat is geweest voldoende mate kritisch het gevoerde beleid te volgen.

Afzonderlijk heeft dit jaar een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter van de RvC en de nieuwe wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport van de gemeente Rotterdam, de heer A. Visser. Naast de gang van zaken bij het bedrijf en mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zijn ook de prioriteiten van de aandeelhouder met betrekking tot het bedrijf besproken.

Overleg met de externe accountant

De RvC heeft met de directie en de accountant de jaarrekening, het jaarverslag en de management letter besproken. De auditcommissie en de RvC hebben in 2014 niet buiten aanwezigheid van de directie met de accountant gesproken. Er is hiervoor geen aanleiding geweest, maar dit behoort indien gewenst wel tot de mogelijkheden.

De onafhankelijkheid van de accountant is in 2014 door de RvC beoordeeld. Daarbij is geconcludeerd dat er geen sprake is van bedreigingen van de onafhankelijkheid. De RvC is van mening dat de externe accountant de RvC de relevante informatie heeft verstrekt om zijn toezichthoudende taak te kunnen uitoefenen. De accountant heeft geen onregelmatigheden in de verslaggeving gerapporteerd.

De RvC heeft in november van 2014 besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om het contract met PWC voor één jaar te verlengen. Met dit voorstel heeft de aandeelhouder ingestemd. Tevens is besloten een Europese aanbestedingsprocedure te starten voor de selectie van een nieuwe accountant voor de controle jaren 2015-2018.

Personeel en contacten met de Ondernemingsraad

De directie voert maandelijks overleg met de ondernemingsraad. De RvC stelt het ook op prijs dat één of meer leden van de Raad de zogeheten ‘Halfjaarlijkse overlegvergadering’ van de directie met de ondernemingsraad kunnen bijwonen. Twee keer dit jaar vond zo’n overleg plaats, waarbij telkens twee leden van de Raad aanwezig waren.

Bijzondere aangelegenheden

Specifieke goedkeuringsbesluiten

In het verslagjaar hebben zich geen bijzondere aangelegenheden voorgedaan, waarvoor krachtens de wet, statuten of de Code de goedkeuring van de RvC is voorgeschreven.

Tegenstrijdige belangen

Er hebben zich in 2014 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van statutair directeur, commissarissen, aandeelhouder en/of externe accountant speelden of spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de statutair directeur, commissarissen, aandeelhouder en/of externe accountant.

Rotterdam, 19 maart 2015

Raad van Commissarissen

 

 

Ir. P. Smits, voorzitter

Prof. Dr. H.A. Keuzenkamp, vice-voorzitter

Ir. L.H. Keijts

Mr. V. van der Chijs

K. Voormeulen

Jaarrekening

Geconsolideerde winst en verliesrekening over 2014

x €1.00020142013
Resultaat na belastingen9.78810.945
Netto-omzet469.620409.914
Overige bedrijfsopbrengsten11.25910.669
Som der bedrijfsopbrengsten480.879420.583
Kosten van grond- en hulpstoffen8.5789.077
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten174.365117.383
Personeelskosten162.002165.584
Afschrijvingen op materiële vaste activa9.6617.118
Overige bedrijfskosten120.577115.275
Som der bedrijfslasten475.183414.437
Bedrijfsresultaat5.6966.146
Rentebaten en -lasten3.4644.424
Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen628375

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014

x €1.00020142013
Stand per 31 december58.11154.263
Bedrijfsresultaat5.6966.146
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen7.1047.118
- bijzondere waardevermindering activa2.5570
- toename / afname voorzieningen5.080435
- aflossingen langlopende leningen-450-2.696
Veranderingen in werkkapitaal:
- toename / afname voorraden1.301707
- toename / afname onderhanden projecten-63.121-12.883
- toename / afname vorderingen32.18828.918
- toename / afname kortlopende schulden11.929-16.257
Verandering werkkapitaal (excl. liquide middelen)-17.703485
Ontvangen rente4.4226.492
Betaalde rente-958-2.068
Kassstroom uit operationele activiteiten5.74815.912
Investeringen materiële vaste activa-4.320-2.521
Desinvesteringen materiële vaste activa1.1207.598
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-3.2005.077
Dividenduitkering1.3000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten1.3000
Toename/ (afname) liquide middelen3.84820.989
Het verloop van de liquide middelen is als volgt:
Stand per 1 januari54.26333.274
Mutatie boekjaar3.84820.989

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening

Algemene toelichting

Activiteiten

De activiteiten van RET N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, Laan op Zuid 2, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het verzorgen van het openbaar vervoer per tram, bus, metro en ferry in de stadsregio Rotterdam. Tevens voert zij, in opdracht van stadsregio Rotterdam, projecten uit voor de aanleg van en het onderhoud aan de infrastructuur voor het openbaar vervoer per bus, tram, metro en ferry en het waarborgen van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Deze activiteiten zijn sinds 1 januari 2007 ingebracht vanuit de voormalige RET tak van dienst van de gemeente Rotterdam.

Vestigingsadres

RET N.V. is feitelijk gevestigd aan het adres Laan op Zuid 2, 3071 AA te Rotterdam.

Groepsverhoudingen

RET N.V. te Rotterdam staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. De aandeelhouder van RET N.V. is gemeente Rotterdam (100 procent).

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van RET N.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van RET N.V. samen met haar groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin RET N.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen worden voor 100 procent in de consolidatie betrokken. Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend (geassocieerde deelnemingen) worden niet betrokken in de consolidatie.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:

NaamStatutaire zetelAandeel in het kapitaal
RET Materieel B.V.Rotterdam100 procent
RET Services B.V.Rotterdam100 procent
RET Bus B.V.Rotterdam100 procent

Toepassing van artikel 2:402 BW

Aangezien de winst- en verliesrekening over 2014 van RET N.V. in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is in de enkelvoudige jaarrekening volstaan met weergave van een beknopte winst- en verliesrekening in overeenstemming met art. 2:402 BW.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van RET N.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. De verbonden partijen zijn elders opgenomen in dit verslag.

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen

Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap.

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.

De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Algemene grondslagen

Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Functionele valuta

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s. Dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van RET N.V.

Leasing

Bij de vennootschap bestaan leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De kosten van onderhoud worden, indien dit levensduurverlengend van aard is, geactiveerd.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20 procent of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover RET N.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde wordt bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen kostprijs op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de gemiddelde inkoopprijs of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De gemiddelde inkoopprijs wordt aangepast bij iedere inkoop met een afwijkende prijs. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Op de voorraden is een voorziening voor incourante voorraden in mindering gebracht. De voorziening incourante voorraden is gevormd op basis van de omloopsnelheid van voorraden.

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, vermeerderd met de aan het uitgevoerde werk toe te rekenen kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT) en rentekosten en verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, een opslag voor indirecte fabricagekosten en bouwrente. De op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op de onderhanden projecten en gesaldeerd met het onderhanden werk opgenomen op de balans.

Onderhanden projecten in opdracht van stadsregio Rotterdam betreffen met name aanleg en levensverlengend onderhoud van infrastructuur ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en de aanschaf en levensverlengend onderhoud van railgebonden voertuigen. Het saldo onderhanden projecten zijn de in opdracht van stadsregio Rotterdam in uitvoering zijnde werken en opdrachten tot constructie van een actief, waarvan op balansdatum nog geen oplevering heeft plaatsgevonden.

Onderhanden projecten voor ‘eigen rekening’ worden verantwoord als materiële vaste activa in uitvoering. Indien het saldo van het project negatief is, wordt dit project gepresenteerd onder de kortlopende schulden (vooruit gefactureerde bedragen op onderhanden projecten).

Omzet en kosten worden in het resultaat tot uitdrukking gebracht op basis van ’percentage of completion’.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

De omvang van de personeelsvoorzieningen is voor de langdurige voorzieningen actuarieel berekend op basis van RJ 271. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de verplichtingen.

De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

RET N.V. en RET Bus B.V. zijn voor hun pensioenregeling aangesloten bij respectievelijk het bedrijfstakpensioenfonds ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) en SPOV (Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer). RET N.V. en RET Bus B.V. hebben geen verplichting tot het voldoen van tekorten die bij het ABP en SPOV zouden ontstaan anders dan middels verschuldigde premiebijdragen. De bijdragen worden als kostenpost opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn. De dekkingsgraad van het ABP per 31 december 2014 bedraagt 101,1 procent en de dekkingsgraad van SPOV per 31 december 2014 is 108,9 procent.

Voorts zijn er personeelsregelingen waarvoor additionele verplichtingen bestaan naast het voldoen van verschuldigde premiebijdragen. Hiervoor zijn voorzieningen getroffen op basis van RJ 271. Hierbij is rekening gehouden met sterftekansen en/of ingeschatte kansen dat betrokken personeel aan de geboden personele regelingen zal deelnemen.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als rentelast verwerkt.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Netto-omzet

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit verlening van diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen de groep.

Opbrengsten kaartverkoop

De opbrengsten kaartverkoop betreffen de opbrengsten van de OV-chipkaart (saldo reizen, RET abonnementen en wegwerpkaarten) en het aandeel in de landelijke- en regio abonnementen. De regio abonnementen verdeling komen van de werkgroep regio abonnementen (WGR).  De definitieve opbrengsten over enig boekjaar zijn pas in de loop van het hierop volgende boekjaar bekend. De in de jaarrekening opgenomen opbrengst is een zo betrouwbaar mogelijke schatting gebaseerd op de laatst bekende informatie.

Voorts is in het bedrag voor opbrengsten kaartverkoop opgenomen het aan RET N.V. toegerekende aandeel voor het aanbieden van openbaar vervoer aan studenten via de studenten OV kaart. Ten behoeve van het tegen gereduceerd tarief aanbieden van openbaar vervoer aan 65+ reizigers wordt van de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel een lumpsum bedrag ontvangen.

Exploitatiebijdragen

Exploitatiebijdragen worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Projectopbrengsten en projectkosten

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (‘percentage of completion’, ofwel de PoC-methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies maakt onderdeel uit van de post onderhanden projecten.

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten vanuit de verkoop van gepersonaliseerde en anonieme chipkaarten waarop reissaldo gezet kan worden, uit reclameopbrengsten, uit verrichte werkzaamheden voor derden, uit ontvangen vergoedingen vanuit geschreven processen verbaal, uit opbrengsten vanuit verschrotting en verkoop van activa en uit de ontvangen vergoeding voor het voeren van de directie van RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Lasten

Lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Per jaareinde worden hiertoe schattingen gemaakt voor zover prestaties reeds zijn geleverd maar nog geen facturen zijn ontvangen.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en daarop betrekking hebbende sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

RET N.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst- en verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden verantwoord zodra RET N.V. het recht hierop heeft verkregen.

Activeren van rente

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

Resultaat deelnemingen (gewaardeerd op netto-vermogenswaarde)

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan RET N.V. wordt toegerekend.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Het gebruik van financiële instrumenten hangt samen met de operationele activiteiten. Financiële instrumenten zijn beperkt tot liquide middelen, debiteuren- en overige vorderingen, crediteuren- en overige kortlopende schulden. Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten.

Renterisico

De gebruiksvergoedingen die verschuldigd zijn aan RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor het gebruik van infrastructuur en materieel omvatten de kapitaallasten, waaronder rentelasten. Infrastructuur en materieel zijn gefinancierd met langlopende financieringen met een vaste rente, derhalve is het renterisico beperkt.

Kredietrisico

Het maximale kredietrisico komt overeen met de in de balans opgenomen activa en betreft met name het bedrag aan vorderingen onder financiële vaste activa en vorderingen. Er zijn voorzieningen getroffen voor mogelijke oninbaarheid. In het verleden hebben op beperkte schaal afboekingen plaatsgevonden op vorderingen. Het kredietrisico wordt beperkt geacht en wordt beheerst door onder meer adequaat debiteurenbeheer.

Liquiditeitsrisico

Beheersing van het liquiditeitsrisico vindt plaats door te streven naar voldoende liquiditeitsbuffer, en door zorg te dragen voor voldoende cashflow. Beheersing van de cashflow vindt plaats door strikt cashflow management, door het plannen van nieuwe investeringen, alsmede door actief management van het werkkapitaal.

RET N.V. heeft voor de hoogte van de rekening-courant positie met verbonden partijen een trekkingsrecht bij haar aandeelhouder, waardoor toegang tot de kapitaalmarkt bereikbaar is.

Het liquiditeitsrisico op lange termijn wordt gevormd door de mate van zekerheid dat de RET over een termijn langer dan 1 jaar aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De reguliere operatie kan worden gefinancierd vanuit de exploitatiebijdragen. Het liquiditeitsrisico bestaat uit voorfinanciering van projecten. Wij monitoren de impact van investeringsbegrotingen op de verwachte cashflow positie.

Toelichting op de geconsolideerde balans

Materiële vaste activa

x € 1.000      
Boekwaarde per 31 december 201433.41910.08311.3802.6382.92260.442
Bedrijfs-gebouwen en terreinenMachines en installatiesRollend materieelAndere vaste bedrijfs-middelenVaste bedrijfs-middelen in uitvoering en vooruit-betaaldTotaal
Stand per 1 januari 2014
Aanschafwaarde 41.58535.30120.5686.6243.220107.298
Cumulatieve afschrijvingen-7.980-24.919-3.782-3.7110-40.392
Boekwaarde per 1 januari 201433.60510.38216.7862.9133.22066.906
Mutaties in de boekwaarde
Investeringen2.1702.1500004.320
Desinvesteringen-1.057-27-160287-813
Ontvangen investeringsbijdragen0000-585-585
Afschrijvingen-1.546-2.449-2.836-1.7180-8.549
Bijzondere waardeverminderingen00-2.55700-2.557
Vrijval investeringsbijdragen1001.44301.444
Saldo mutaties 2014-186-299-5.406-275-298-6.464
Stand per 31 december 2014
Aanschafwaarde 42.69837.42420.5526.6242.922110.220
Cumulatieve afschrijvingen-9.279-27.341-9.172-3.9860-49.778

Remise Beverwaard is voor het resterende deel in 2014 geactiveerd voor € 2,1 miljoen (2013: € 0,1 miljoen) aan huisvesting. De tijdelijke huisvesting en onderzoek van de Centrale Verkeersleiding zijn in 2014 tegen boekwaarde aan RET Infrastructuur B.V. overgedragen.

In de loop van 2014 is gebleken dat de verwachtingen voor de busconcessie op de ontwikkeling van zowel kaartopbrengsten, boetebedragen en onvermijdbare kosten te positief waren gesteld. Op de busconcessie wordt een contante negatieve kasstroom verwacht, waardoor een bijzondere waardevermindering van € 2,6 miljoen is verantwoord op het rollend materieel tot aan de directe opbrengstwaarde (de taxatiewaarde). Voor het na de bijzondere waardevermindering resterende saldo van onvermijdbare exploitatiekosten en verwachte opbrengsten is een voorziening voor verlieslatend contract verantwoord.

In machines en installaties werd in 2014 in computers en informatiesystemen € 2,1 miljoen (2013: € 1,7 miljoen) geïnvesteerd.

De vaste activa in uitvoering betreft de onderhanden projecten voor eigen rekening en risico.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn per categorie als volgt:

 • Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0,00 procent – 10,00 procent
 • Machines en installaties 1,33 procent – 20,00 procent
 • Rollend materieel 3,33 procent – 14,29 procent
 • Andere vaste bedrijfsmiddelen 3,33 procent – 14,29 procent

Op vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde bedragen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Rente

In 2014 is voor een totaalbedrag van circa € 0,02 miljoen (2013: € 0,3 miljoen) aan rente geactiveerd (op basis van een rentepercentage van 3,5 procent (2013: 3,8 procent).

Financiële vaste activa

x € 1.000Deelneming TLSDeelneming RMCTotaalndeelnemingen
Boekwaarde per 31 december 201410.9421.39012.332
Stand per 1 januari 201412.42357813.001
Boekwaarde per 1 januari 201412.42357813.001
Mutaties in de boekwaarde
Waardeverminderingen-1.4810-1.481
Resultaat deelnemingen0812812
Saldo mutaties 2014-1.481812-669
Stand per 31 december 201410.9421.39012.332

Deelneming TLS heeft betrekking op Trans Link Systems (TLS) B.V. (statutair gevestigd te Amersfoort, aandeel in het kapitaal: 12,5 procent) en deelneming RMC op Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC) B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 49 procent).

Voor TLS B.V. zijn in een intentieverklaring afspraken gemaakt over de voorgenomen verkoop van de aandelen in de deelneming aan een op te richten coöperatie van alle vervoerders. Als gevolg van deze afspraken is een waardevermindering op de waarde van onze deelneming in TLS B.V. doorgevoerd.

Het resultaat deelnemingen in 2014 betreft het resultaat van RMC B.V.

Voorraden

x € 1.00031 dec 201431 dec 2013
14.03515.336
Grond- en hulpstoffen23.47925.915
Af: voorziening incourante goederen-9.648-11.045
13.83114.870
OV-chipkaarten en merchandise204466

 

Onderhanden projecten

x € 1.00031 dec 201431 dec 2013
140.25977.138
Onderhanden projecten185.332154.299
Af: ontvangen termijnbedragen-94.334-120.547
Af: voorziening projecten-2.240-409
88.75833.343
Waarvan verricht werk < gefactureerde termijnen / ontvangen financiering
-gepresenteerd onder kortlopende schulden51.50143.795

RET N.V. voert in opdracht van stadsregio Rotterdam werken en opdrachten tot constructie van activa uit. De financiering hiervan vindt grotendeels plaats met van stadsregio Rotterdam ontvangen middelen. Bij gereedkomen van het project wordt dit overgedragen aan RET Infrastructuur B.V. of RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Vorderingen

x € 1.00031 dec 201431 dec 2013
126.161158.349
Vorderingen op handelsdebiteuren5.45413.432
Af: voorziening dubieuze debiteuren-168-177
5.28613.255
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen1.016230
Belastingen en premies sociale verzekeringen6.3357.185
Overige vorderingen111.966135.907
Overlopende activa1.5581.772

Vorderingen op participanten en maatschappijnen waarin wordt deelgenomen bestaan nagenoeg geheel uit een vordering op TLS B.V.

Belastingen en premies sociale verzekeringen betreft te vorderen B.T.W.

In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2014 van € 87,4 miljoen (2013: € 107,6 miljoen). Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. Het rentepercentage bedraagt 3,5 procent (2013: 3,8 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Tevens is, net als voorgaand jaar,  opgenomen een vordering op CBS Outdoor van € 6,5 miljoen.

Onder de vorderingen zijn begrepen vorderingen op de aandeelhouder van € 3,9 miljoen.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen

x € 1.00031 dec 201431 dec 2013
58.11154.263
Kas4568
Bank57.56753.669
Overig499526

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de vennootschappelijke jaarrekening nader toegelicht.

Voorzieningen

x € 1.000     
41.033-7.08823.035-10.86746.113
Boekwaarde per 1 januariOnt-trekkingenDotatieVrijvalBoekwaarde per 31 december
Personeelsvoorzieningen
Sociaal Plan1.855-1.440370452
FPU189-1470-420
FLO5.997-87774-2.7522.442
Jubilea3.180-23364403.591
Langdurig zieken4.604-157322-1.3523.417
WW regulier en bovenwettelijk3.325-1.1402.162-1.0593.288
Overig409-721.41101.748
Reorganisatievoorziening
Reorganisatievoorziening6.692-1.037256-4.2461.665
Overige voorzieningen
Incidentele claims7.833-4213.583-1.3479.648
Verlieslatend contract0014.119014.119
Referentiesheets6.175-837427-695.696
Overig774-7270047

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.

Algemeen

Bij de actuariële berekening van de voorzieningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 20142013
Gehanteerde rekenrente1,0-2,0 procent1,0-2,5 procent
Verwachte salarisstijging1,5 procent1,5 procent

Gehanteerde rekenrente: op basis van de gemiddeld gewogen looptijd van de voorziening.

Verwachte salarisstijgingen: op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel tussen 1,5 procent.

Overlevingskansen: op basis van een actuele sterftetabel.

Ontslagkansen: 5 procent.

De dotaties aan en vrijval van de personeels- en reorganisatievoorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de personeelskosten plaatsgevonden. De dotaties en vrijval van de overige voorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de overige bedrijfskosten plaatsgevonden.

Sociaal plan

De voorziening Sociaal Plan is in 2005 gevormd met een looptijd van 10 jaar. In het kader van de vereiste marktconformiteit is RET N.V. toen gekrompen. Overtollig personeel is op basis van een sociaal plan een regeling aangeboden. De voorziening wordt actuarieel berekend.

FPU

De flexibele pensioenuitkering is een regeling die in 2014 is beëindigd. RET N.V. betaalt via ABP toeslagen aan de medewerkers die gebruik maken van deze regeling.

FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag)

De FLO-regeling is een regeling waarmee trambestuurders en buschauffeurs met voldoende functiejaren met vroegpensioen kunnen als zij 60 worden, tegen 80 procent van hun salaris. Dit is feitelijk een verruimde FPU-regeling. Ook deze regeling is eindig: de groep met geboortejaar 1949 is de laatste groep die nog met de FLO kan. Daarnaast is er een overgangsregeling gecreëerd. De toekomstige FLO-uitkeringen zijn in de voorziening opgenomen. In 2013 is gedoteerd aan deze voorziening ervanuitgaande dat uitkering op 67 jaar zou plaatsvinden. In 2014 is duidelijk geworden dat uitkering op 65 jaar plaatsvindt. Dit heeft geresulteerd in een vrijval in het verslagjaar.

Jubilea

Medewerkers die vijfentwintig, veertig of vijftig jaar in dienst van RET N.V. zijn, hebben bij het bereiken van elk van deze jubilea aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen.

Langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers.

WW regulier en boventallig

Dit betreft voornamelijk een voorziening voor WW-kosten voor personeelsleden en ingehuurd personeel. De dotaties en vrijvallen hangen samen met de in- en uitstroom in de WW van onze personeelsleden.

Overige personeelsvoorzieningen

Dit betreft voornamelijk voorzieningen voor compensatie voor arbeidsongeschiktheid, het OV-sectorplan en wachtgeld. In 2014 is eenmalig een additioneel bedrag gedoteerd aan de voorziening compensatie arbeidsongeschiktheid.

Reorganisatievoorziening

De voorziening reorganisatie heeft betrekking op reorganisatie van functies binnen de RET, waartoe in 2008, in 2011 en in 2012 is besloten. Voor de bepaling van deze voorziening is uitgegaan van alle reorganisatiemaatregelen waartoe door de directie is besloten en die aan de Ondernemingsraad zijn voorgelegd. De hoogte van de voorzieningen die in 2008, 2011 en 2012 zijn besloten, is bepaald aan de hand van een inschatting per persoon / functie. De hoogte van de voorziening ultimo 2014 is gebaseerd op de momenteel beste managementinschatting van de werkelijk uit te keren bedragen. De verantwoorde vrijval heeft betrekking op wijzigingen in de situatie van de betreffende personen/functies.

Overige voorzieningen

Deze voorziening incidentele claims is gevormd voor juridische claims die bij RET N.V. zijn ingediend.

De voorziening referentiesheets is gevormd naar aanleiding van de mindere inzetbaarheid van de voormalig Qbuzz personeel. Na de gunning is gebleken dat de RET niet juist is geïnformeerd over de inzet van het personeel van de latende concessiehouder. Het gevolg hiervan is dat RET Bus B.V. de exploitatie van deze concessie niet sluitend kan krijgen en de komende jaren er een verwacht verlies zal zijn.

Het bedrag is vastgesteld door de aanvullende informatie over inzetbaarheid toe te passen op het dienstenpakket. De voorziening is ultimo 2014 opgenomen voor de resterende looptijd van de concessie.

In de loop van 2014 is voor de busconcessie gebleken dat aan de verwachtingen met betrekking tot de  ontwikkeling van zowel kaartopbrengsten, boetebedragen als onvermijdbare kosten niet is voldaan. Naar aanleiding hiervan is een taskforce ingesteld die het aanwezige verbeterpotentieel heeft onderzocht en vertaald in maatregelen. Per saldo wordt ook inclusief de effecten van de door te voeren maatregelen nog een onvermijdbaar verlies op de resterende duur van de concessie ingeschat waarvoor eind 2014 een voorziening verlieslatend contract is gevormd.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x € 1.000    
21.37821.5193.21646.113
< 1 jaar> 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaarTotaal
Personeelsvoorzieningen6.9754.7473.21614.938
Reorganisatievoorziening73892701.665
Overige voorzieningen13.66515.845029.510

Langlopende schulden

x € 1.00031 dec 201431 dec 2013
19.42119.871
Overige schulden19.42119.871

Overige schulden hebben voor € 18,0 miljoen betrekking op de vooruit ontvangen bijdrage voor de kapitaallasten uit hoofde van de investering CS-Zuidplein. Hiervan heeft € 2,4 miljoen betrekking op 2015 en is gerubriceerd als overlopende passiva. Een bedrag van € 1,1 miljoen heeft een resterende looptijd van langer dan 5 jaar. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 4,56%.

Hiernaast is een langlopende verplichting opgenomen van € 1,4 miljoen inzake het onderhoud van geluids- en antiverblindingsschermen nabij Pernis. Dit bedrag was eerder ontvangen van Rijkswaterstaat. In 2011 heeft voor de eerste keer onderhoud plaatsgevonden, in 2014 zijn geen mutaties geweest. Een bedrag van €1,2 miljoen heeft een resterende looptijd van langer dan 5 jaar.

Kortlopende schulden

x € 1.00031 dec 201431 dec 2013
194.099182.170
Schulden aan leveranciers en handelskredieten34.60844.219
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen6291.082
Belastingen en premies sociale verzekeringen10.0759.820
Onderhanden projecten51.50143.795
Overige schulden8.39511.284
Overlopende passiva88.89171.970

De kortlopende schulden hebben voor het overgrote deel een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

Over de schuld aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen wordt geen rente berekend, omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

De belastingen en premies sociale verzekeringen betreffen de schulden aan loonheffingen en sociale verzekeringen.

Onder de schulden zijn begrepen schulden op de aandeelhouder van € 0,1 miljoen.

RET N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de financiering van het project RandstadRail. Deze zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige bouwtermijnen en zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 10,4 miljoen (2013: € 11,3 miljoen).

Onder de overlopende passiva is € 7,2 miljoen (2013: € 9,3 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten opgenomen uit de verkopen van jaarabonnementen in 2014. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2015. Daarnaast is een ontvangen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2015 opgenomen voor € 30,9 miljoen (2013: € 28,5 miljoen).

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Concessie stadsregio Rotterdam

RET N.V. heeft overeenkomsten afgesloten met stadsregio Rotterdam ter uitvoering, inclusief de veiligheid, van het openbaar vervoer bus, tram, metro en ferry in het gebied van de stadsregio Rotterdam.

Overeenkomst concessie rail

De concessie heeft een ingangsdatum van 10 december 2006 en een looptijd van 10 jaar. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessievergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door stadsregio Rotterdam (concessieverlener). Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 zijn afspraken gemaakt over de exploitatiebijdragen en jaarlijkse indexering. De voor de concessie gemaakte opbrengsten worden vergoed door middel van reizigersopbrengsten en exploitatiebijdragen.

Alle trams en metro’s zijn ondergebracht in RET Railgebonden Voertuigen B.V. (een 100 procent dochter van RET Infrastructuur B.V.) Het gebruiksrecht hierop eindigt bij het einde van de lopende concessie. Het is de intentie om de concessie te verlengen.

Overeenkomst concessie bus

Op 9 december 2012 is de nieuwe busconcessie ingegaan met een looptijd van 7 jaar en zijn de busactiviteiten afgesplitst van RET N.V. en ingebracht in RET Bus B.V. (een 100 procent dochter van RET N.V.). RET Bus B.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessie-vergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door stadsregio Rotterdam (concessieverlener).

In verband met deze concessie zijn activa en passiva vanuit RET Materieel B.V. en RET N.V. overgedragen aan RET Bus B.V. tegen marktwaarde. De activa zijn aan het einde van de concessieperiode ook aan het einde van de economische levensduur.

Investeringsverplichtingen

RET N.V. heeft een veelheid aan meerjarige investeringsverplichtingen betreffende aanleg van en groot onderhoud aan infrastructurele werken ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en onderhoud aan voertuigen ten behoeve van RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Met name betreft dit:

• Aanschaf rijtuigen voor de Hoekse Lijn met openstaande verplichtingen van € 47,7 miljoen;
• Spoorbeveiliging met openstaande verplichtingen van € 21,6 miljoen;
• TCK (tourniquetten en OV-chipkaart) met openstaande verplichtingen van € 3,5 miljoen;
• Marconiplein met openstaande verplichtingen van € 3,1 miljoen;
• Brandveiligheid tunnels fase 2 met openstaande verplichtingen van € 6,9 miljoen;
• Midlife onderhoudsbeurt voor de metro’s met openstaande verplichtingen van € 5,8 miljoen.
• Wifi in trams en metro’s met openstaande verplichtingen van € 2,4 miljoen.

Het belangrijkste deel van deze investeringsverplichtingen kent een looptijd tussen de 1 jaar en 5 jaar.

Leaseverplichtingen

Alle lopende leaseovereenkomsten voor het wagenpark van RET N.V. kwalificeren als operationele leaseovereenkomsten. Verschuldigde betalingen in verband met lease worden als lasten in de winst- en verliesrekening opgenomen. RET N.V. heeft het beheer van zijn wagenpark, exclusief het rijdend materieel voor openbaar vervoer, bij een leasemaatschappij ondergebracht. In 2014 is hier een bedrag van ongeveer € 1,3 miljoen voor voldaan (2013: € 1,2 miljoen). Het merendeel van de leasecontracten heeft een looptijd van circa 6 jaar, de omvang van de jaarlijkse verplichting is gelijk aan de leasekosten van het huidig boekjaar.

De bestaande lease verplichtingen met een looptijd:

 • korter dan een jaar zijn hierdoor circa € 0,9 miljoen;
 • tussen 1 jaar en 5 jaar zijn ongeveer € 2,3 miljoen;
 • en langer dan 5 jaar zijn € 0,9 miljoen.

Huurverplichtingen

RET N.V. is een verplichting aangegaan voor de huur van het kantoorpand Vancouver. De looptijd van de verplichting loopt tot en met 2026.

De huurverplichtingen met een looptijd:

 • korter dan een jaar zijn circa € 2,6 miljoen;
 • tussen 1 jaar en 5 jaar zijn ongeveer € 10,3 miljoen
 • en langer dan 5 jaar zijn € 17,3 miljoen.

RET Bus B.V. is huurverplichtingen aangegaan voor de diverse locaties in de regio in verband met de uitbreiding van de busconcessie. De looptijden van de verplichtingen zijn tot het eind van de busconcessie (in 2019) meegenomen. De verplichting korter dan een jaar is circa € 0,2 miljoen en tussen 1 en 5 jaar ongeveer € 0,7 miljoen.

Gedurende het verslagjaar is een bedrag van € 2,6 miljoen aan huurlasten in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Gebruiksvergoeding

RET N.V. is een verplichting aangegaan voor het gebruik van de infrastructuur met RET Infrastructuur B.V. en het gebruik van materieel met RET Railgebonden Voertuigen B.V. Verplichtingen voortvloeiend uit het eigendom, het gebruik en de instandhouding van de railvoertuigen zijn voor rekening en risico van RET N.V. Hiervoor betaalt RET N.V. een gebruiksvergoeding. Deze gebruiksvergoeding betreft hoofdzakelijk een vergoeding voor afschrijvings- en rentekosten en bedraagt voor 2014 circa € 59,4 miljoen (2013: € 59,8 miljoen).

Bankgaranties

Er zijn drie lopende bankgaranties, een bankgarantie ter waarde van € 21.175 aan Indumat B.V. te Ridderkerk, een bankgarantie van € 40.000 voor de huur van de Conradstraat en een bankgarantie aan NS Stations ter hoogte van € 35.000.

Fiscale eenheid

De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid met RET Materieel B.V., RET Services B.V. en RET Bus B.V. voor de omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Netto-omzet

x € 1.00020142013
469.620409.914
Opbrengsten kaartverkoop174.228164.124
Exploitatiebijdragen172.084178.088
Werken derden123.30867.702

De opbrengsten kaartverkoop zijn de opbrengsten van de chipkaart en de aan RET N.V. toegerekende opbrengsten van het nationaal vervoerbewijzensysteem, de opbrengsten van de regionale vervoerbewijzen, 65+ vrij reizen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel en de opbrengst studentenkaart. De toename in 2014 is, naast indexering, voornamelijk te danken aan de groei van het aantal reizigers en langere ritten.

De exploitatiebijdragen hebben betrekking op de beschikkingen van stadsregio Rotterdam voor de exploitatie rail, bus, verkoop & marketing, regie & ontwikkeling, fast ferry, railinfrastructuur en sociale veiligheid. De exploitatiebijdragen in 2014 zijn lager als gevolg van gemaakte afspraken met onze opdrachtgever.

Werken derden betreft de aan het verslagjaar op basis van ’percentage of completion‘ toerekenbare omzet inzake infrastructurele projecten en de bouw van railgebonden voertuigen in opdracht van stadsregio Rotterdam.

Overige bedrijfsopbrengsten

x € 1.00020142013
11.25910.669
Overige bedrijfsopbrengsten1.5612.561
Bijdrage chipkaarten992946
Werken voor derden en overige dienstverlening5.7495.312
Vergoeding procesverbaal696783
Verschrotting en verkoop activa941-253
Management fee1.3201.320

De managementfee betreft een vergoeding voor het voeren van de directie van RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Kosten van grond- en hulpstoffen

x € 1.00020142013
8.5789.077
Kosten van grond- en hulpstoffen8.5789.077

In deze post is begrepen het materiaalgebruik voor de infrastructurele projecten, direct materiaalverbruik (zoals voorraad onderdelen die worden gebruikt bij het onderhoud), aanschaf van kleine machines, bandenverbruik en resultaten op reparatieorders, als ook magazijn- en emballageverschillen en prijs- en herwaarderingsverschillen.

Uitbesteed werk en andere externe kosten

x € 1.00020142013
174.365117.383
Ingehuurd personeel25.18424.527
Ingehuurd personeel werken derden8.3024.825
Werken derden104.66353.914
Onderhoud en reparatie door derden31.73829.617
Vervoer door derden1.5541.504
Overige externe kosten2.9242.996

De kosten voor ingehuurd personeel zijn hoger dan vorig jaar. Dit zit met name bij de volgende afdelingen: Bus, Ingenieursbureau, Financiën en Tram en Metro door inhuur voor niet ingevulde formatieplaatsen, tijdelijke versterking van de afdelingen en projecten voor derden. RET Bus B.V. heeft een hoog ziekteverzuim en lagere inzetbaarheid van personeel, wat met een flexibele schil opgevangen is.

Werken derden is met € 58,7 miljoen omhoog gegaan door hogere bouwkosten ten behoeve van investeringen (onderhanden projecten).

De kosten voor onderhoud en reparatie door derden zijn met € 2,5 miljoen gestegen. Deze post heeft betrekking op de kosten voor de bedrijfsvoering zoals storingen, onderhoudscontracten, schadeherstel en beheer werkzaamheden.

De overige externe kosten zijn zitten ongeveer op hetzelfde niveau als voorgaand jaar.

Personeelskosten

x € 1.00020142013
162.002165.584
Salarissen109.410107.677
Geactiveerde loonkosten-3.440-3.070
Vaste beloningen13.81912.895
Variabele beloningen7.1376.642
Pensioenpremie18.42518.102
Premies sociale verzekeringen17.81916.210
Overige sociale lasten-817-366
Overige personeelskosten4.4554.361
Mutaties personeelsvoorzieningen-4.8063.133

De gemiddelde bezetting:

20142013
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. & RET Bus B.V.2.6742.685
Exploitatie1.3221.331
Techniek465452
Financiën8987
Algemeen8482
Herplaatsing23
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V.1.9621.955
Totaal gemiddeld FTE's RET Bus B.V.712730

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland.

De salarissen stijgen met name door de indexatie (cao). De overige vaste beloningen zijn met €1 miljoen toegenomen met name door de functieherwaardering bij de afdeling Veiligheid. In de variabele beloningen is in 2014 een dotatie aan de verplichting voor verlofuren opgenomen, in 2013 was hier sprake van een vrijval.

Een hoger bedrag voor VUT / FPU zorgt voor een hogere post pensioenpremie, de ABP kosten zijn omlaag gegaan. Daarnaast zijn premies sociale verzekeringen gestegen door bijvoorbeeld de WAO / WIA / WGA.

In de post mutaties personeelsvoorzieningen 2014 zitten vrijvallen voor reorganisatievoorziening en langdurig zieken.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

x € 1.00020142013
9.6617.118
Afschrijvingen7.1047.118
Bijzondere waardeverminderingen2.5570

De afname van de afschrijvingen betreft de bedrijfsgebouwen en –terreinen. De afschrijvingen op machines en installaties en fast ferry zijn in lijn met voorgaand jaar.

Voor de bijzondere waardeverminderingen wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.

Overige bedrijfskosten

x € 1.00020142013
120.577115.275
Belastingen, rechten en verzekeringen7.8086.350
Gebruiksvergoeding58.59059.546
Energieverbruik voortbeweging15.35216.618
Overig energieverbruik3.2873.204
Diverse overige kosten21.60521.813
Mutaties voorzieningen13.9357.744

Belastingen, rechten en verzekeringen zijn hoger dan voorgaand jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten voor overige belastingen en verzekeringen. De kosten voor onroerende zaakbelasting zijn ongeveer gelijk aan voorgaand jaar. Hiernaast zijn in het verslagjaar de kosten het eigen risico van schades hoger dan voorgaand jaar.

De kosten voor energieverbruik bevatten energieverbruik voor de voortbeweging en overig energieverbruik. De afname in het energieverbruik wordt voornamelijk veroorzaakt door een prijsverlaging van de transportkosten (leveringskosten) en een lager verbruik door het milde weer in 2014. Daarnaast zijn het de kosten van dieselverbruik en tractiestroomverbruik afgenomen door een lagere prijs.

De gebruiksvergoeding is de vergoeding die RET N.V. aan RET Infrastructuur B.V. (2014: € 19,3 miljoen,  2013: € 18,6 miljoen) heeft betaald voor het gebruikmaken van de infrastructuur en aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2014: € 39,3 miljoen, 2013: € 41,0 miljoen) voor het gebruik van de tram- en metrostellen. De kosten betreffen hoofdzakelijk afschrijvings- en rentekosten.

De mutatie voorzieningen bevat voornamelijk de dotatie aan de voorziening verlieslatend contract RET Bus B.V.

Rentebaten- en lasten

De rentebaten en -lasten zijn als volgt opgebouwd:

x € 1.00020142013
3.4644.424
Rentebaten4.4226.492
Rentelasten-958-2.068

Rentebaten

x € 1.00020142013
4.4226.492
Rentebaten
Rente uit tegoeden bij banken181429
Geactiveerde rente22293
Rente rekening-courant RET Infrastructuur B.V.306816
Rente rekening-courant RET Railgebonden Voertuigen B.V.3.6744.645
Overig239309

Rentelasten

-958-2.068
Betaalde rente opgenomen leningen-537-952
Rente onderhanden werk financiering infrastructurele projecten0-602
Dotatie renteverplichting RandstadRail-305-316
Overig-116-198

Aandeel in winst / verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

x € 1.00020142013
628375
Aandeel in resultaat deelnemingen628375

Het aandeel in het resultaat deelnemingen bestaat voor 2014 uit correcties op het verwachte resultaat 2013 van € 0,2 miljoen en het verwachte resultaat van RMC over 2014 van € 0,6 miljoen (2013: € 0,4 miljoen). Voor TLS B.V. is in verband met afspraken over de voorgenomen verkoop van de aandelen in de deelneming een waardevermindering van € 1,5 miljoen opgenomen. Hiertegenover staat een ontvangen dividend van €1,3 miljoen.

Vennootschappelijke balans per 31 december 2014

(voor resultaatbestemming)

x €1.00031 dec 201431 dec 2013
394.581371.018
Vaste activa
Materiële vaste activa46.94448.054
Financiële vaste activa12.96622.817
59.91070.871
Vlottende activa
Voorraden13.52414.875
Onderhanden projecten140.59877.190
Vorderingen124.401157.947
Liquide middelen56.14850.135
334.671300.147
394.581371.018
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal122122
Overige reserves141.797130.852
Onverdeelde winst9.78810.945
151.707141.919
Voorzieningen30.89727.910
Langlopende schulden18.00919.871
Kortlopende schulden193.968181.318

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2014

x € 1.00020142013
Netto Resultaat9.78810.945
Vennootschappelijk resultaat27.92619.878
Aandeel in resultaat deelnemingen-18.138-8.933

Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Algemeen

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met (de desbetreffende paragraaf van) de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Materiële vaste activa

x € 1.000     
Boekwaarde per 31 december 201433.4189.8931.0502.58346.944
Bedrijfs-gebouwen en terreinenMachines en installatiesAndere vaste bedrijfs-middelenVaste bedrijfs-middelen in uitvoering en vooruit-betaaldTotaal
Stand per 1 januari 2014
Aanschafwaarde 41.58531.4744.2303.16880.457
Cumulatieve afschrijvingen-7.980-21.367-3.0560-32.403
Boekwaarde per 1 januari 201433.60510.1071.1743.16848.054
Mutaties in de boekwaarde
Investeringen2.1702.150004.320
Desinvesteringen-1.057-2700-1.084
Ontvangen investeringsbijdragen000-585-585
Afschrijvingen-1.547-2.364-1460-4.057
Afschrijving desinvesteringen2462700273
Vrijval investeringsbijdragen1022023
Saldo mutaties 2014-187-214-124-585-1.110
Stand per 31 december 2014
Aanschafwaarde 42.69833.5974.2302.58383.108
Cumulatieve afschrijvingen-9.280-23.704-3.1800-36.164

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële vaste activa

x € 1.000   
Boekwaarde per 31 december 201463412.33212.996
Deelnemingen in groepsmaat-schappijenAndere deelnemingenTotaal
Stand per 1 januari 20149.81613.00122.817
Boekwaarde per 1 januari 20149.81613.00122.817
Mutaties in de boekwaarde
Waardeverminderingen0-1.481-1.481
Resultaat deelnemingen-18.766812-17.954
Negatieve waarde naar voorzieningen9.58409.584
Saldo mutaties 2014-9.182-669-9.851
Stand per 31 december 201463412.33212.966

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op RET Materieel B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent), RET Services B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent) en RET Bus B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 100 procent). Voor deze deelnemingen wordt artikel 2:403 BW toegepast.

RET Materieel B.V. beheert het vaartuig. RET N.V. voert de directie over RET Materieel B.V. en brengt daarvoor een management fee in rekening. RET N.V. gebruikt het materieel voor de exploitatie en betaalt hiervoor een gebruiksvergoeding aan RET Materieel B.V. In 2014 werd door de RET Materieel B.V. geen resultaat behaald (2013: ook geen resultaat). De waarde van de deelneming is € 14.000.

RET N.V. heeft een deelneming van 100 procent in RET Services B.V. Deze vennootschap voert voor RET N.V. beperkte niet direct met het openbaar vervoer verband houdende activiteiten uit. De directie van RET N.V. voert de directie over RET Services B.V. en brengt deze kosten op marktconforme wijze in rekening bij RET Services B.V. De waarde van de deelneming is € 620.000 (2013: € 530.000). In 2014 werd door de RET Services B.V. een positief resultaat van € 90.000 (2013: € 94.000) behaald.

RET Bus B.V. is voor 100 procent in handen van RET N.V. Deze vennootschap verzorgt de busconcessie per 9 december 2012. In 2014 werd door de B.V. een negatief resultaat van € 18.855.000 behaald. De waarde van de deelneming is negatief € 9.584.000, deze is opgenomen onder de voorzieningen, omdat RET N.V. middels artikel 2:403 lid 1 sub b BW aansprakelijk heeft gesteld voor de verplichtingen van RET Bus B.V.

Voor de andere deelnemingen wordt naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening verwezen.

Voorraden

x € 1.00031 dec 201431 dec 2013
13.52414.875
Grond- en hulpstoffen22.76525.298
Af: voorziening incourante goederen-9.445-10.889
13.32014.409
OV-chipkaarten en merchandise204466

Onderhanden projecten

x € 1.00031 dec 201431 dec 2013
89.09733.395
Te factureren termijnen op onderhanden werk140.59877.190
Onderhanden projecten185.672154.351
Af: ontvangen termijnbedragen-94.335-120.547
Af: voorziening projecten-2.240-409
89.09733.395
Waarvan verricht werk < gefactureerde termijnen / ontvangen financiering-
- gepresenteerd onder kortlopende schulden51.50143.795
140.59877.190

Vorderingen

x € 1.00031 dec 201431 dec 2013
124.401157.947
Vorderingen op handelsdebiteuren4.78212.647
Af: voorziening dubieuze debiteuren-116-116
4.66612.531
Vorderingen op groepsmaatschappijen2.2022.797
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen1.016231
Belastingen en premies sociale verzekeringen5.8696.859
Overige vorderingen109.958134.647
Overlopende activa690882

In de post vorderingen op groepsmaatschappijen is opgenomen een bedrag van circa € 1,6 miljoen aan rekening-courantverhouding met RET Materieel B.V. en circa € 0,6 miljoen aan rekening-courantverhouding met RET Services B.V. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen

x € 1.00031 dec 201431 dec 2013
56.14850.135
Kas4568
Bank55.60449.541
Overig499526

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Eigen vermogen

x €1.000    
Stand per 31 december 2014122141.7979.788151.707
Gestort en opgevraagd kapitaalOverige reservesOnverdeelde winstTotaal
Stand per 1 januari 2014122130.85210.945141.919
Stand per 1 januari 2014122130.85210.945141.919
Mutaties in het boekjaar
Winstverdeling vorig boekjaar010.945-10.9450
Onverdeelde winst lopend boekjaar009.7889.788
Saldo mutaties 2014010.945-1.1579.788
Stand per 31 december 2014122141.7979.788151.707

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van RET N.V. bedraagt € 600.000 verdeeld in 600 gewone aandelen, elk met een nominale waarde van € 1.000.

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 122 aandelen met een nominale waarde van € 1.000 elk. Alle geplaatste aandelen zijn volgestort.

De gemeente Rotterdam is enig aandeelhouder.

In de post onverdeelde winst is begrepen het resultaat over 2014.

Voorzieningen

x € 1.000     
27.910-5.37316.645-8.28530.897
Boekwaarde per 1 januariOnt-trekkingenDotatieVrijvalBoekwaarde per 31 december
Personeelsvoorzieningen
Sociaal Plan1.855-1.440370452
FPU189-1470-420
FLO1.738-38121-709669
Jubilea2.416-15448402.746
Langdurig zieken3.339-157157-1.1322.207
WW regulier en bovenwettelijk3.190-1.0801.974-1.0493.035
Overig409-721.41101.748
Reorganisatievoorziening
Reorganisatievoorziening6.196-794251-4.2461.407
Overige voorzieningen
Incidentele claims7.804-4212.726-1.1079.002
Negatieve waarde deelneming009.58409.584
Overig774-7270047

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x € 1.000    
14.68513.4442.76830.897
< 1 jaar> 1 jaar < 5 jaar> 5 jaarTotaal
Personeelsvoorzieningen5.0303.0592.76810.857
Reorganisatievoorziening60680101.407
Overige voorzieningen9.0499.584018.633

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de voorzieningen in de geconsolideerde jaarrekening. De voorziening negatieve waarde deelneming is gevormd aangezien RET N.V. zich middels art 2:403 lid 1 sub b aansprakelijk heeft gesteld voor de verplichtingen RET Bus B.V.

Langlopende schulden

Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting van de langlopende schulden in de geconsolideerde jaarrekening.

Kortlopende schulden

x € 1.00031 dec 201431 dec 2013
193.968181.318
Schulden aan leveranciers en handelskredieten33.29742.236
Schulden aan groepsmaatschappijen11.42910.488
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen6291.082
Belastingen en premies sociale verzekeringen8.0847.633
Onderhanden projecten51.50143.795
Overige schulden7.2949.022
Overlopende passiva81.73467.062

De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

In de post schulden aan groepsmaatschappijen is opgenomen een bedrag van circa € 11,4 miljoen aan rekening-courantverhouding met RET Bus B.V. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de kortlopende schulden in de geconsolideerde jaarrekening.

Niet in de balans opgenomen opgenomen rechten en plichten

Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen in de geconsolideerde jaarrekening.

Salarissen eigen personeel

In 2014 is een totaalbedrag van € 12.279 (2013: € 12.584) ten laste van de RET N.V. gebracht in het kader van de crisisheffing.

In de post salarissen eigen personeel is begrepen de bezoldiging van (voormalige) statutair directeuren en commissarissen. De beloning van de statutair directeur, de heer Peters, is weergegeven in de volgende tabel.

x € 1.000Vaste en variabele beloningenBeloningen betaalbaar op termijnTotaal
201425044294
201324546291

De bezoldiging van bestuurder omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en sociale lasten, beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten en winstdelingen en bonusbetalingen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. Het beloningsbeleid voor de vaste en variabele beloning is opgenomen op pagina 43 van deze jaarrekening.

De beloning van de gezamenlijke commissarissen is weergegeven in de volgende tabel.

x € 1.000Vaste en variabele beloningenBeloningen betaalbaar op termijnTotaal
201495095
201389089

Er zijn in 2014 geen bijzondere vergoedingen verstrekt aan (voormalig) statutair directeuren en commissarissen.

De gemiddelde bezetting:

20142013
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V.1.9621.955
Exploitatie1.3221.331
Techniek465452
Financiën8987
Algemeen8482
Herplaatsing23

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland.

Accountantskosten

In het boekjaar in rekening gebrachte honoraria huidige en afloop voorgaande accountant:

x € 1.00020142013
478526
Onderzoek van de jaarrekening259278
Andere controle opdrachten2440
Overig195208

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering van Rotterdamse Elektrische Tram N.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Rotterdamse Elektrische Tram N.V. te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaglegging en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Rotterdamse Elektrische Tram N.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet geldende eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 19 maart 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door: drs. M.R.G. Adriaansens RA

Download de controleverklaring als pdf
Download het gewaarmerkt jaarverslag 2014 RET N.V. als pdf

Statutaire regeling omtrent winstneming

De statuten (artikel 26) bepalen dat de winst ter beschikking staat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na goedkeuring van de jaarrekening waaruit blijkt dat dit geoorloofd is.

Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om de winst 2014 van € 9,8 miljoen toe te voegen aan de overige reserves.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die aanpassing van de jaarrekening of vermelding in het jaarverslag vereisen.

Rotterdam, 19 maart 2015

Raad van Commissarissen

Ir. P. Smits- Voorzitter

Bestuurder – P.G. Peters – Statutair directeur

Prof. dr. H.A. Keuzenkamp – Lid

Ir. L.H. Keijts – Lid

Mr. V. van der Chijs – Lid

Dhr. K. Voormeulen – Lid

Meerjarenoverzicht

 20142013201220112010
Aantal vervoerde personen (x 1.000.000)153150145142142
Aantal reizigerskilometers (x 1.000.000)758730678657620
Plaatskilometers (x 1.000.000)5.4054.6044.8224.7824.831
Aantal voertuigen550567587523573
Concernresultaat (x € 1.000.000)9,810,910,310,410,4
Ebitda (x € 1.000.000)25,124,539,647,028,4
Solvabiliteit37,0%36,9%36,1%30,6%31,1%
Rentabiliteit totaal vermogen3,3%3,8%1,1%6,0%10,9%
Current-ratio1,71,71,61,51,4
Aantal FTE's2.6742.6852.7042.6192.667
Gemiddeld ziekteverzuim7,1%7,6%7,5%6,1%6,0%
 • Het aantal voertuigen neemt af als gevolg van het afstoten van oude voertuigen.
 • Het aantal FTE’s in 2012 toegenomen door instroom van Qbuzz personeel.